Истанбул чиглэлд тээшний урамшуулал зарлалаа

Истанбул чиглэлд тээшний урамшуулал зарлалаа
Улаанбаатар - Истанбул - Улаанбаатар чиглэлд 1+1 тээшний урамшуулал 4 сарын 30 өдөр хүртэл зарлагдлаа.
You can enjoy our 1+1 baggage promotion on your flights between Istanbul - Ulaanbaatar until coming April 30.