Зээлийн багц, эргэн төлөлт

Зээлийн багц, эргэн төлөлт
Зээлийн багц

2022 оны 1 дүгээр сарын 20-оос 3 дугаар сарын 29-ний хооронд нийт 136,159,356,235 /нэг зуун гучин зургаан тэрбум нэг зуун тавин есөн сая гурван зуун тавин зургаан мянга хоёр зуун гучин тав/ төгрөгийн зээлийн эргэн төлөлт хийгдээд байна. /2022.03.29-ний өдрийн байдлаар/